DE KINDEREN VAN Johan Bernard Kiesewetter (1810 -1869).

Uit het huwelijk van Johan Bernard () met Lena Cornelia Spaan ()zijn geboren:

  1. Johan Gottlieb ()geboren 22 juni 1838 -overleden 2 sept.1838
  2. Johan Bernard () geboren 27 april 1839 - geboren 5 jan. 1886
  3. Frans ()geboren 21 jan 1841 - geboren 9 april 1908
  4. Lena Cornelia () geboren 12 sept. 1846 - geboren 8 maart 1847
  5. Cornelis ()geboren 14 sept. 1849 - geboren 6 sept. 1940 (Schrijver"In Memoriam")

Van zijn beide broers zegt oudoom Cornelis: "Hoewel ik hiermede mijn aantekeningen zou kunnen besluiten, wil ik volledigheidshalve nog iets omtrent mijn broeders mededelen, ofschoon ik mag aannemen dat hun wedervaren voldoende bekend is." Er volgen dan enkele summiere gegevens omtrent hun huwelijken, die door mij verder konden worden aangevuld. Straks komt Cornelis zelf nog eenmaal aan het, woord.

De kinderen Johan Gottlieb en Lena Cornelia zijn dus al kort na hun geboorte overleden.

  1. Johan Bernard () (27 april 1839 -5 jan. 1886).

Johan Bernard trouwde op 29 okt. 1868 met Pietronella Klaassen (), die toen 17 jaar oud was (geboren 2 dec. 1850). Haar ouders waren Johannes Klaassen (Kommandeur op 's Rijkswerf) en Geesje van Dalen. Uit hun huwelijk werden 4 kinderen geboren:

Pietronella Klaassen stierf op 23-jarige leeftijd (26 aug. 1874),vlak na de geboorte van haar 4e kind Gesina en het overlijden van dit kind en haar zoontje Joh. Bernard.

Op 15 maart 1877 hertrouwde Johan Bernard met Willemina van Binsbergen () (28 jaar), geboren in Angerlo. Haar ouders waren Derk van Binsbergen en Maria Hendriksen. Uit dit huwelijk werden eveneens 4 kinderen geboren:

Even vr het overlijden van Petronella stierf ook haar vader op 46-jarige leeftijd. Haar moeder Willemina van Binsbergen hertrouwde op 9 juni 1887 met Gerardus Kok, met wie zij omstreeks 1920 nog te Breda woonachtig was.

  1. Frans Kiesewetter () (21 jan. 1841 -9 april 1908)

Deze Frans is dus de 3e stamvader van onze tak van de Kiesewetters. Hij trouwde op 24 mei 1866 met Anna Margaretha Jongman Houtzager() op haar l7-jarige leeftijd. Zij was in 1849 geboren in Giessendam als dochter van Jan Jongman Houtzager (badmeester in het hospitaal) en Kiendera Pein. Zij overleed op 20-jarige leeftijd reeds, n.l. 21 maart 1869. Uit dit huwelijk zijn geboren:

In nog geen 2 maanden verloor Frans dus zijn vrouwen beide zoons, eenzelfde situatie als bij zijn broer Johan Bernard later in 1874.

Op 18 nov. 1869 hertrouwde Frans met Trijntje Klaassen (). Zij was toen 21 jaar (geb. 27 mei 1848) en was een zuster van de eerste vrouw van Johan Bernard, Pietronella Klaassen. Zij overleed op 25 nov.1899. Uit dit huwelijk zijn geboren:

De kinderen van Frans en Trijntje en hun nakomelingen worden hier na behandeld. Eerst nog het laatste kind van Johan Bernard en Lena Cornelia Spaan te memoreren, n.l:

  1. Cornelis Kiesewetter () (geb. 14 sept. 1849 -6 sept. 1940)

Deze zoon van Johan Bernard is niet alleen bekend als de schrijver van "In Memoriam", maar tevens als de tot dusver oudste Kiesewetter van ons geslacht. Hij is n.l.bijna 92 jaar geworden. Cornelis trouwde op 26 aug. 1891 met Johanna Margaretha Vossenaar (), geboren op 10.nov. 1854 in Utrecht overleden 20 aug. 1932 in Den Helder. Uit dit huwelijk Zijn geen kinderen geboren. Zij was weduwe van Konig. Haar dochter uit het eerste huwelijk, Gijsberdina Konig (), trouwde in 1910 met een zoon van Frans, n.l. ook Cornelis Kiesewetter () in Den Helder.

Voor het laatst laten we de oude Cornelis nog eens aan het woord: "Hiermede ben ik aan het einde gekomen van mijn herinneringen, die mijn gemoed dikmaals met diepe weemoed vervulden, als ik bedacht, dat ik wellicht de enig overgeblevene ben van het oudere geslacht onzer familieleden; en als ik mij voor de geest haalde die lange lijst van afgestorvenen onzer familie, waarvan zovelen mij zeer lief en dierbaar zijn geweest. Besprekingen over mijzelf en de nog in leven zijnde kinderen van mijn broeders meen ik achterwege te kunnen laten. Mocht een hunner zich geroepen gevoelen te eniger tijd mi;n mededelingen aan te vullen, dan is hij naar mijn inzien daartoe beter in staat."